Slovník pojmů

Ve vztahu k problematice prsní žlázy se mohou objevovat výrazy, které v běžném hovoru nevyužíváme. Tato odborná lékařská terminologie může být zdrojem neporozumění či nedorozumění. Připravili jsme tedy pro Vás výkladový slovníček, abyste se mohla snáze orientovat ve své lékařské zprávě nebo při konzultaci s lékaři.

 • Ablace, mastektomie

  Úplné odstranění prsu pro zhoubné onemocnění žlázy.

 • Benigní nádor, benigní tumor

  Výrazy, které popisují nezhoubné ložisko. V případě prsní žlázy může být benigním nádorem označena cysta, fibroadenom, lipom a jiné. Nezhoubný nádor se nemění ve zhoubný.

 • Biologická léčba

  Nový druh léčby, která cíleně ovlivňuje biologické chování nádorových buněk navázáním na jejich receptory (vazebná místa).

 • Biopsie, core /čti kór/ biopsie

  Odběr malého, ale dostatečného vzorku prsní žlázy, jehož rozborem se zjistí, zda jde o ložisko nezhoubného nebo zhoubného nádoru. Provádí se ambulantně jehlou. Výkon je dobře snášený, nebolestivý.

 • Biopsie s vakuovou asistencí, mamotomie

  Speciální způsob odběru vzorku z prsní tkáně, který se využívá zejména při podezření na tzv. mikrokalcifikace – miniaturní vápnitá tělíska, která jsou viditelná pouze při mamografii, a která mohou být signálem přítomnosti zhoubného nádoru.

 • Dispenzární péče, follow up (čti folou ap)

  Sledování, pravidelné kontroly, které mohou být plánovány i pro sledování nezhoubných bulek. Dispenzární režim se však stanovuje především nemocným po léčbě pro zhoubné onemocnění. Cílem tohoto sledování je brzké odhalení příznaků návratu nemoci – recidivy, pokud by k takovému stavu došlo. Součástí dispenzarizace jsou vyšetření zobrazovacími metodami, ale také různá laboratorní vyšetření tak, jak je naplánuje ošetřující lékař.

 • Chemoterapie

  Léčba chemickými látkami různého druhu, které působí toxicky (jedovatě) na množící se nádorové buňky.

 • Maligní nádor, maligní tumor, rakovina

  Jde o výrazy, které vyjadřují přítomnost zhoubného nádoru.

 • Mamografie

  Vyšetření prsní žlázy pomocí speciálního přístroje mamografu, který byl vyvinutý pouze pro vyšetření prsů. Využívá se při něm měkkého rentgenového záření v minimálních neškodlivých dávkách. Metoda první volby u žen od 40 let.

 • Metastáza

  Ložisko zhoubného onemocnění, které vznikne vysláním zhoubných buněk z původního nádoru buď krevní nebo lymfatickou cestou.

 • Prevence

  Používá se obvykle v souvislosti se snahou odhalit počáteční stav nemoci, kdy je ještě veliká naděje na uzdravení. V tom případě hovoříme o sekundární – druhotné prevenci. Ideálnější primární – prvotní prevence je snaha o úplné zamezení vzniku nemoci. V případě nádorů prsů však neznáme přesvědčivou primární prevenci.

 • Radioterapie

  Zajišťovací léčba operovaného prsu pomocí medicínského přísně dávkovaného ozáření

 • Rezistence

  Odborný výraz pro bulku. Zdravotníci užívají pro hmatné nálezy výhradně slovo rezistence.

 • Samovyšetřování prsů

  Pravidelné „prohlížení“ prsní žlázy pohmatem, které si provádí ženy, které mají zájem co nejvíce přispět k záchraně svého zdraví. Provádí se po menstruaci, u nemenstruujících žen pravidelně k datu, které si žena sama stanoví.

 • Scintigrafie

  Metoda, která se především využívá k hodnocení stavu kostí, k vyloučení metastatického postižení (výraz metastáza je vysvětlen níže)

 • Screening nádorů prsů

  Program sekundární prevence, ve kterém je v ČR každé ženě od 45 let umožněno jednou za dva roky (bez omezení horní věkové hranice) preventivní vyšetření mamografem, přestože nemá žádné obtíže. Cílem screeningu je vyhledávání minimálních nádorů v prsní žláze. Je to jediná cesta ke snižování úmrtnosti na nádory prsu.

 • Tumorektomie, kvadratektomie

  Výkony menšího rozsahu provedené na prsu z důvodu bezpečného odstranění ložiska zhoubného nádoru. Většina prsu je zachráněna, proto také hovoříme o prs-záchovném výkonu. Vlivem nárůstu záchytu malých nádorů ve screeningu se počty záchovných operací prsu významně každoročně zvyšují.

 • Ultrazvuk, sonografie, ultrasonografie, sono

  Několik výrazů pro stejné vyšetření. Vyšetřovací sonda vedená rukou lékaře klouže po povrchu prsu a vysílá do prsu ultrazvukové neviditelné nebolestivé vlnění. Metoda první volby u mladých žen. Ultrazvuk se využívá i při vyšetření dalších orgánů, především orgánů břicha, jako jsou játra, ledviny, slezina, slinivka, ale i při vyšetření cév.

 • Zobrazovací metody

  Všechny rentgenové i nerentgenové metody, které jsou schopné zobrazit určitý orgán. Kromě rentgenového (RTG) a ultrazvukového (UZ) vyšetření sem patří i magnetická rezonance (MR), výpočetní tomografie (CT), pozitronová emisní tomografie (PET)– všechny metody jsou prakticky schopné vyšetřit kterýkoliv orgán, lékaři na základě jejich výpovědních možností vybírají metodu, která pomůže nejvíce ke stanovení diagnózy.