Postup při vyřizování stížností

Domů / Pro pacienty / Postup při vyřizování stížností

Postup pro vyřizování stížností na Mamma centru Háje dle §93 zákona č. 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování

Tento metodický pokyn upravuje postup pro přijímání, vyřizování a evidenci přijatých stížností v BU
PRAGUE No 1 a.s. (dále jen BUP). Stížnost proti postupu BUP při poskytování lékařské péče a proti
činnostem s tím souvisejících je možno podat písemně, ústně nebo v elektronické podobě.
Stížnost je oprávněn podat:
– pacient
– zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta
– osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav
– osoba zmocněná pacientem
Písemnou stížnost lze předat osobně v recepci BUP nebo je možno ji zaslat poštou na adresu:
Mamma centrum Háje, Breast Unit Prague
Konstantinova 1417/1
149 00 Praha 11 – Chodov
Stížnost lze zaslat i elektronicky na adresu: info@buprague.cz. Stížnost musí mít náležitosti písemné
stížnosti, tzn. jméno a poštovní nebo elektronickou adresu stěžovatele. S takto podanou žádostí
se dále nakládá jako s písemnou žádostí.

Stížnosti vyřizuje ředitel Mamma centra nebo jím pověřená osoba. V případě, že stížnost směřuje
na jeho osobu, vyřizuje tuto stížnost ředitel pro personálně právní oblast nebo jím pověřená osoba.
Ten, kdo stížnost vyřizuje, je povinen s jejím obsahem seznámit osobu, proti které stížnost směřuje a
umožnit jí se vyjádřit k uvedeným skutečnostem, popř. přeložit potřebné doklady a údaje nezbytné
k vyřízení stížnosti.
Písemná zpráva o prošetření a vyřízení stížnosti je podána stěžovateli ve lhůtě do 30 dnů ode dne
doručení stížnosti. Za den doručení stížnosti se považuje datum přijetí stížnosti na BUP. Tuto lhůtu
může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů.
Podání stížnosti nesmí být stěžovateli nebo pacientovi na újmu.

MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
ředitelka Mamma centra Háje