Praxe pro radiologické asistenty

Domů / Pro odborníky / Praxe pro radiologické asistenty

Specializační studium

Zobrazování v mamární diagnostice
Modul OM3e

Odborná praxe: 2 týdny (80 hodin)
Místo praxe: Mamma centrum Háje, Konstantinova 1479/1, 149 00 Praha 11
Účastnický poplatek: 10 000,- Kč
Školitel: Bc. Markéta Boháčová
Kontaktní osoba: Mgr. Štěpánka Pokorná
Tel. 773 748 865
Email: pokorna@buprague.cz

Pokud máte zájem o odbornou praxi k certifikovanému kurzu v mamografickém zobrazování, zde je ke stažení přihláška na praxi. Podepsanou přihlášku zašlete na email pokorna@buprague.cz nebo na adresu Mamma centrum Háje, Konstantinova 1479/1, 149 00 Praha 11.
Po přijetí přihlášky Vás budeme kontaktovat a zašleme Vám k podpisu Smlouvu o zajištění praxe a fakturu pro úhradu účastnického poplatku.

Náplň a cíl odborné praxe

Odborná praxe (v rozsahu 2 týdnů – 80 hodin) je určena pro radiologické asistenty/ky zařazené do specializačního vzdělávání, kteří chtějí získat odbornou způsobilost v zobrazování v mamární diagnostice.

Cíl

1) Absolvováním akreditovaného certifikovaného kurzu (podle modulu OM 2e) získá absolvent/ka zvláštní odbornou způsobilost v zobrazování v mamární diagnostice. K úspěšnému ukončení kurzu je mimo ústní zkoušky zapotřebí doložit absolvování odborné praxe dle modulu OM 3e.
2) prohloubení teoretických vědomostí získaných v Certifikovaném kurzu v mamografickém zobrazování

Náplň praxe

1) praktické procvičování technik používaných k zobrazování prsní žlázy – správné polohování základních mamografických projekcí, praktické využití nestandardních projekcí, technika snímkování malých i velkých prsů, imobilních pacientek, mužů apod. Snímkovací techniky u žen po operačních výkonech na prsech, s implantáty, rekonstrukčními výkony.
2) demonstrace a nácvik odstranění nejčastějších chyb při snímkování
3) praktické provádění používání manuálního a automatického snímkovacího režimu, standardizace projekcí, komprese a dalších vstupních parametrů
4) praktický nácvik asistencí u celého spektra intervenčních výkonů užívaných v mamodiagnostice – core cut biopsie, vakuová biopsie, stereotaktická biopsie, punkce, duktografie, značení lézí před chirurgickým výkonem.
5) seznámení se s organizací provozu screeningového mamografického pracoviště
6) praktické provádění zkoušek provozní stálosti a nácvik odstraňování chyb při nevyhovujících testech

Doporučená literatura

ABRAHÁMOVÁ, J., DUŠEK, L., a kol. Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu, Praha, Grada, 2003.
DANEŠ, J., a kol. Základy mamografie, Praha, X-Egem 2002.
PETRUŽELKA, L. Doporučené postupy pro praktické lékaře – karcinom prsu
SKOVAJSOVÁ, M, Mamodiagnostika, Praha, Galén 2003
TABÁR, L., TOT, T., B. Dean P: Brest Cancer – Early Detection with mammography,Thieme, Stuttgart, Germany, 2007.
Další zdroje validních informací: mamo.cz, linkos.cz